Photographs by F. A. Rinehart 1898
© Omaha Public Library 1998

tmi00911 Jicarilla Apaches
tmi00912 Cheyennes
tmi00913 Dr. War Eagle
tmi00914 Blackfeet
tmi00915 Flatheads
tmi00916 Midway Ride
tmi00917 Squaws* of Fox Tribe
tmi00918 Apaches (Arizona)
tmi00919 Apaches
tmi00920 Apache Water Carrier