Transmissippi
Photographs by F. A. Rinehart 1898
© Omaha Public Library 1998

tmi00611 U.S. Life Saving Service Crew and Indi
tmi00612 Music Pavillion
tmi00613 Chief White Man (Kiowa)
tmi00614 In Summer (Kiowa)
tmi00615 Pablino Diaz (Kiowa)
tmi00616 Chief White Man's Wife and Chavi's Wife (Kiowa Apache)
tmi00617 Plantation Theatre and Crowd
tmi00618 Geronimo and Others in Lifeboat
tmi00619 U.S. Life Saving Service
tmi00620 Bridge

Previous Set Index Next Set