tmi00051 Grand Court, Birdseye View
tmi00052 State Buildings
tmi00053 Grand Court, Birdseye View
tmi00054 Georgia Building
tmi00055 New York State Building Under Construc
tmi00056 Kansas Building
tmi00057 Pure Silver Display
tmi00058 The Minuet
tmi00059 In the Desert
tmi00060 Rabbit Painting