Photographs by F.A. Rinehart 1898
© Omaha Public Library 1998

tmi00431 Antonie (Flathead)
tmi00432 Paul (Flathead)
tmi00433 Chief Goes to War (Sioux)
tmi00434 Chief Goes to War (Sioux)
tmi00435 Turning Eagle (Sioux)
tmi00436 Keeps the Mountain (Sioux)
tmi00437 Union Pacific Train Display
tmi00438 Streets of Cairo Building
tmi00439 Mexico Exhibit
tmi00440 Mexican Exhibitors